De Kolenkit Centrale

For English see below

De Kolenkit Centrale in 100 woorden

De Kolenkit Centrale van Cascoland ontwikkelt in samenwerking met bewoners van de Kolenkitbuurt drie projecten rond de onlosmakelijk verbonden thema’s tuinieren, koken en afval om sociale en culturele uitwisseling in de buurt te mobiliseren en versterken. Dit is een proces in ontwikkeling en daarbij identificeert Cascoland drie verschillende thema’s die belangrijk zijn bij het opzetten van bottom-up en grassroots projecten: betrokkenheid, verbinding en waarde-creatie.

De drie projecten, tuinieren, koken en afval, gaan over die drie thema’s – hoe organiseren we betrokkenheid bij buurtbewoners rond een gemeenschappelijk doel in de BuurtMoesBinnenTuin; hoe creëren we sociale en culturele waarde uit plastic afval en bewustzijn over afval; en hoe leggen we verbinding tussen mensen en bestaande diensten middels het MaaltijdDEELers project.

Dit wil De Kolenkit Centrale met het ontwikkeltraject bereiken

Doel van de drie projecten is dat ze uiteindelijk in zelfbeheer door buurtbewoners gaan functioneren. Met de hulp van het AMJS ontwikkeltraject wil de Kolenkit Centrale voortbouwen op de ervaring en kennis van zeven jaar Cascoland Kolenkit om tot gedeelde betrokkenheid, verbinding en waarde-creatie te komen met en door de mensen die uiteindelijk het beheer van de projecten overnemen.


De Kolenkit Centrale in 100 words

Together with residents of Amsterdam’s Kolenkit neighbourhood, Cascoland’s De Kolenkit Centrale develops three projects around the related themes of gardening, cooking and waste in order to mobilise and strengthen social and cultural exchange in the neighbourhood. In the process Cascoland identifies three different themes that are important when it comes to setting up bottom-up and grassroots projects: commitment, connection and value creation.

The three projects are about exactly those three themes – how do we organise commitment among the residents around a shared goal in the BuurtMoesBinnenTuin (local kitchen garden); how do we create social and cultural value from plastic waste and awareness about waste; and how do we connect people and existing services through the MaaltijdDEELers (sharing meals) project.

What Kolenkit Centrale wants to get out of the accelerator programme

Eventually the three projects should be sustained by neighbourhood residents. With support of the AMJS accelerator programme De Kolenkit Centrale wants to build upon Cascoland’s seven years of experience and knowledge to develop a shared commitment, connection and value creation together with the residents who will ultimately manage the projects.

Deel deze update
Updates over dit project