Lucas Zorg

For English see below

Lucas Zorg in 100 woorden

Lucas Zorg is één van de projecten die ontstaan is vanuit de Lucas Community. Lucas Zorg biedt laagdrempelig en wijkgerichte zorg voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen of moeilijk toegang krijgen tot de zorg die ze nodig hebben. Als onderdeel hiervan zet Lucas Zorg zich ook actief in om eenzaamheid te bestrijden. Met betrokken buren als uitgangspunt richt Lucas Zorg zich primair op informele zorg. Lucas Zorg doet al veel voor de buurt, maar wordt nog niet formeel erkend als zorgaanbieder. Een stap die ze snel hopen te maken, om de buurt en haar bewoners nog beter te kunnen ondersteunen.

Dit wil Lucas Zorg met het ontwikkeltraject bereiken

Lucas Zorg ziet Amsterdammers, Maak je Stad! als een mogelijkheid om twee ontwikkeluitdagingen aan te gaan. De eerste uitgdaging is om ontwikkeling door te voeren die nodig zijn om formeel als zorgaanbeider erkend te worden. Wat zijn kwaliteitseisen waar aan voldaan moet worden voor je als zorgaanbieder gezien kan worden en hoe kan Lucas Zorg daar aan voldoen? Als tweede uitdaging hopen ze een voorbeeldfunctie te kunnen vervullen; graag fungeren ze als casus waaruit de gemeente leert hoe waardevolle buurtinitiatieven als deze de ruimte kunnen geven om bij te dragen aan een beter Amsterdam.

 


Lucas Zorg in 100 words

Lucas Zorg is a project by Lucas Community. Lucas Zorg provides care to people in Amsterdam Osdorp who have difficulties accessing care. An important issue the initiative tries to tackle is social isolation. Working mostly with active community members, Lucas Zorg focuses on informal care. The initiative has achieved a lot already, but is not yet formally recognised as a provider of care. To better support the neighbourhood and its residents, Lucas Zorg hopes to make that step during the accelerator programme.

What Lucas Zorg wants to get out of the accelerator programme

Lucas Zorg sees ‘Amsterdammers, Maak je Stad!’ as a possibility to tackle two developmental challenges. First, to implement changes necessary to formally be recognised as a health care provider. What qualitative requirements need to be met and how can Lucas Zorg best meet them? Second, to fill an exemplary role. Lucas Zorg would like to function as a case study from which the city council might learn how to give valuable neighbourhood initiatives like these the space to contribute to a better Amsterdam.  

Deel deze update
Updates over dit project